objawienia

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

W dniu 13 czerwca 1929 r. Siostra Łucja miała wizję Przenajświętszej Trójcy i Niepokalanego Serca Maryi, podczas której Matka Boża zakomunikowała jej, że „nadszedł moment, aby Kościół Święty został powiadomiony o Jej pragnieniu poświęcenia Rosji i o obietnicy nawrócenia tego kraju”. Oto, co pisze sama Siostra Łucja:

 

„Poprosiłam moje przełożone oraz mego spowiednika, aby godzinę od jedenastej do północy z czwartku na piątek uczynid Godziną Świętą, na co uzyskałam zgodę. Będąc sama pewnej nocy, uklękłam przy balustradzie na środku kaplicy i uklękłam czołobitnie odmawiając modlitwę Anioła. Czując się zmęczona, wyprostowałam się i dalej się modliłam z rozkrzyżowanymi ramionami. Jedynym światłem w sanktuarium było światło wiecznej lampki. Nagle cała kaplica rozbłysła nadnaturalnym światłem i świetlisty krzyż pojawił się nad ołtarzem, sięgając aż do stropu. W jaśniejszym świetle, na wysokości górnej części krzyża, widad było postad męską, od pasa w górę *Bóg Ojciec+, z Gołębicą światła na piersiach *Duch Święty+, i przybite do krzyża ciało drugiego mężczyzny [Jezus Chrystus]. Nieco poniżej pasa widad było kielich i wielką hostię, zawieszone w powietrzu. Na hostię z twarzy Ukrzyżowanego i z rany w Jego boku spływały krople krwi, a z hostii do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Matka Boża (była to Matka Boża z Fatimy, trzymająca w lewej ręce swe Niepokalane Serce, bez miecza ani róż, lecz z koroną cierni i płomieniami)… Pod lewym ramieniem krzyża były duże litery, jakby z kryształowej wody spływającej na ołtarz, tworzące te oto słowa: „Łaska i Miłosierdzie”.

 

Zrozumiałam, że przedstawiono mi tajemnicę Najświętszej Trójcy. Otrzymałam także wyjaśnienia dotyczące tej tajemnicy, lecz nie dozwolono mi ich wyjawid.

 

Następnie Matka Boża przemówiła do mnie: „Nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalid. Tyle jest dusz, które Sprawiedliwośd Boża skazuje na potępienie za grzechy popełnione przeciwko Mnie,

że przychodzę prosid o zadośduczynienie: ofiaruj się więc w tej intencji i módl się” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 462 i 464)[29].

 

Za pośrednictwem swych spowiedników i biskupa Leirii Siostra Łucja uzyskała to, że prośba Najświętszej Panny została w tym samym roku podana do wiadomości papieżowi Piusowi XI, który obiecał wziąd ją pod uwagę (por. De Marchi, s. 311; Walsh, s. 198).

 

W liście z 29 maja 1930 r. Łucja relacjonuje swojemu spowiednikowi, ks. Jose Bernardo Gonçalvesowi, S.J., że Bóg, dając jej odczud w głębi serca swoją Boską obecnośd, skłonił ją do poproszenia Ojca Świętego o zaaprobowanie nabożeostwa wynagradzającego pierwszych sobót. Oto słowa Siostry Łucji: „O ile się nie mylę, dobry Bóg obiecuje zakooczyd prześladowanie w Rosji, jeżeli tylko Ojciec Święty raczy sam, i poleci wszystkim biskupom świata katolickiego, dokonad publicznego i uroczystego aktu zadośduczynienia i poświęcenia Rosji Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, przyrzekając zatwierdzenie i polecenie praktykowania wspomnianego nabożeostwa wynagradzającego w zamian za zakooczenie tego prześladowania” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 404).

Później, w jednym z następnych duchowych przesłao, Pan Jezus skarżył się Siostrze Łucji, że poświęcenie Rosji nie zostało dobrze zrobione: „Nie chcieli spełnid mojej prośby. Tak jak król Francji będą tego żałowad i dokonają poświęcenia, ale będzie za późno[30]. Wtenczas Rosja już rozszerzy swoje błędy w świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpied” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 464).

 

W dniu 21 stycznia 1935 r., w liście do ks. Jose Bernardo Gonçalvesa, S.J., Siostra Łucja oświadcza, że „Pan Jezus jest niezadowolony, ponieważ Jego prośba nie została spełniona” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 412).

W liście z dnia 18 maja 1936 roku do tego samego księdza Siostra Łucja wyjaśnia: „Jeżeli chodzi o pozostałe pytanie: czy wypada nalegad, aby osiągnąd poświęcenie Rosji, odpowiem prawie w ten sam sposób, w jakim odpowiadałam dotychczas: jest mi przykro, iż prośba Boga nie została jeszcze wykonana, ale ten sam Bóg, który o to prosił, dopuścił do tego (…) Czy wypada nalegad? Nie wiem. Wydaje mi się jednak, że gdyby Ojciec Święty uczynił to teraz, Pan Jezus przyjąłby to i dotrzymał Swojej obietnicy. Bez wątpienia, spodobałoby się Mu to, jak również Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Rozmawiałam w duchu z Panem Jezusem na ten temat i niedawno spytałam Go, dlaczego nie nawróci Rosji bez poświęcenia jej przez Ojca Świętego. „Bo chcę, aby cały mój Kościół uznał to poświęcenie za triumf Niepokalanego Serca Maryi, aby potem rozpowszechnid Jego kult i postawid obok nabożeostwa do mego Boskiego Serca, nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi”. Ale, mój Boże, Ojciec Święty nie uwierzy mi, jeżeli Ty sam nie obdarzysz go specjalnym natchnieniem. „Ojciec Święty! Módl się bardzo za Ojca Świętego! On to zrobi, ale będzie za późno. Niemniej jednak Niepokalane Serce Maryi ocali Rosję, ona została Mu powierzona” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 412 i 414).

 

Łucja pisze dalej w liście do ks. Gonçalvesa z dnia 24 kwietnia 1940 r.:

„Jeżeli On [Pan Jezus] zechce, może tę sprawę przyspieszyd, lecz aby ukarad świat, pozwoli jej toczyd się powoli. Jego sprawiedliwośd, spowodowana naszymi grzechami, żąda tego. Czasami boleje On nie tylko nad wielkimi grzechami, ale również nad naszą gnuśnością i niedbałością w spełnianiu Jego poleceń.

 

[…] Zbrodni jest wiele, ale przede wszystkim obecnie znacznie więcej jest niedbałości ze strony tych dusz, od których On się spodziewał, że będą Mu służyły z zapałem! Liczba tych, z którymi On przebywa, jest bardzo ograniczona” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 420 i 422)[31].

 

Siostra Łucja powraca do tych samych myśli w liście do ks. Gonçalvesa z 18 sierpnia 1940 r.:

„Wydaje mi się, że miłe jest Panu Jezusowi, iż jest zawsze ktoś przy Jego Namiestniku na ziemi, kto jest zainteresowany spełnieniem Jego prośby. Lecz Ojciec Święty nie uczyni tego teraz. Wątpi w jej realnośd i ma powód. Nasz dobry Bóg mógłby, przez jakiś cud, jasno pokazad, że to On prosi. Ale wykorzystuje ten czas, aby poprzez swoją sprawiedliwośd ukarad świat za tyle zbrodni i przygotowad go do pełniejszego powrotu do Siebie[32]. Dowodem tego jest szczególna opieka Niepokalanego Serca Maryi nad Portugalią, dzięki poświęceniu Jej tego kraju[33].

Ludzie, o których ksiądz mi mówi, mają powody do strachu. Wszystko to przydarzyłoby się nam, gdyby nasi biskupi nie zastosowali się do próśb naszego dobrego Boga i nie błagali całym sercem o Jego miłosierdzie i opiekę Niepokalanego Serca naszej dobrej Matki w niebie. Lecz w naszej ojczyźnie jest jeszcze wiele zbrodni i grzechów i skoro teraz wybiła godzina Sprawiedliwości Bożej nad światem, trzeba się dalej modlid. Dlatego myślę, że byłoby dobrze wszczepid w ludzi ogromne zaufanie w miłosierdzie naszego dobrego Boga i opiekę Niepokalanego Serca Maryi, jak również koniecznośd modlitwy wraz z umartwieniami, zwłaszcza tymi, które są potrzebne dla uniknięcia grzechu” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 426)

 

W liście datowanym 2 grudnia 1940 r. Siostra Łucja zwróciła się bezpośrednio do papieża Piusa XII z nakazu swoich kierowników duchowych, prosząc Jego Świątobliwośd o łaskawe pobłogosławienie nabożeostwa pierwszych sobót i rozszerzenie go na cały świat, i dodała:

 

„W roku 1929 Matka Boża prosiła w innym objawieniu o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, obiecując w ten sposób powstrzymanie szerzenia się jej błędów i jej nawrócenie.

 

[…] W wielu duchowych przesłaniach Pan Jezus nie ustawał z naleganiem na spełnienie Jego prośby, obiecując ostatecznie skrócid dni udręk – którymi jest zdecydowany ukarad narody za ich zbrodnie w postaci wojny, głodu i różnorakich prześladowao Kościoła i Waszej Świątobliwości – jeżeli Wasza Świątobliwośd zgodzi się na poświęcenie świata, ze specjalnym wymienieniem Rosji, Niepokalanemu Sercu Maryi i poleci wszystkim biskupom świata zrobid to samo równocześnie z Waszą Świątobliwością” (por. „Wspomnienia i listy Siostry Łucji”, s. 436; De Marchi, s 312; Galamba de Oliveira, s. 153).

 

W dniu 31 października 1942 r. w orędziu radiowym skierowanym do Portugalii z okazji zamknięcia jubileuszowego roku objawieo w Fatimie papież Pius XII poświęcił Kościół oraz cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi.

W roku 1943 Siostra Łucja miała inne objawienie Pana Jezusa, które relacjonuje w liście z 4 maja skierowanym do księdza Gonçalvesa: „Z nakazu J.E. [Manuela Marii Ferreiry da Silvy, tytularnego biskupa Gurzy] musiałam przekazad arcybiskupowi Valladolid polecenie Pana Jezusa skierowane do biskupów Hiszpanii oraz drugie polecenie do biskupów Portugalii. Daj Bóg, aby wszyscy usłyszeli Jego głos. Bóg życzy sobie, aby biskupi Hiszpanii zebrali się na rekolekcje i podjęli reformy wśród ludu, duchowieostwa i zakonów, gdyż niektóre zakony!… oraz wielu członków innych!… Rozumie Ksiądz? Bóg życzy sobie, aby pouczono wiernych, że prawdziwa pokuta, której On teraz oczekuje i żąda, polega przede wszystkim na wyrzeczeniach, które każdy musi sobie narzucad, aby wypełniad swoje religijne i życiowe obowiązki. Obiecuje zakooczenie wojny w krótkim czasie, przez wzgląd na akt, który raczył dokonad Jego Świątobliwośd. Lecz skoro był on niepełny, nawrócenie Rosji nastąpi później. Jeżeli biskupi Hiszpanii nie spełnią Jego życzeo, stanie się ona [Rosja] jeszcze raz biczem, którym Bóg ich ukarze” (por. „Wspomnienia i Listy Siostry Łucji”, s. 446).

 

W dniu 7 lipca 1952 r., w Liście Apostolskim „Sacro Vergente Anno”, papież Pius XII poświęcił narody Rosji Przeczystemu Sercu Maryi.

 

Podczas Soboru Watykaoskiego II 510 arcybiskupów i biskupów z 78 krajów podpisało petycję, w której prosili Namiestnika Chrystusowego o poświęcenie całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi, a w sposób szczególny i wyraźny Rosji oraz innych krajów pod panowaniem komunizmu i polecił, aby zostało to przeprowadzone w zjednoczeniu z papieżem, przez wszystkich biskupów świata, tego samego dnia.

 

Papież Paweł VI, zamykając trzecią sesję Soboru Watykaoskiego II, 21 listopada 1964 r., „zawierzył rodzaj ludzki” Niepokalanemu Sercu Maryi, tym samym aktem, w którym, przy owacji zgotowanej na stojąco przez Ojców Soborowych, ogłosił Matkę Bożą „Mater Ecclesiae” (patrz „Insegnamenti di Paolo VI”, tom 2, 1964, s. 678).

Jan Paweł II dokonał kilku poświęceo świata Niepokalanemu Sercu Maryi, jednego w Fatimie 13 maja 1982 r., drugiego w Rzymie 25 marca 1984 r. i trzeciego ponownie w Fatimie 13 maja 1991 r. Dwa pierwsze poświęcenia zostały poprzedzone wezwaniem papieża, aby biskupi całego świata dołączyli się do niego w tych aktach.

 

W poświęceniach dokonanych w Fatimie i Rzymie po słowach: „Stajemy tu zjednoczenie z wszystkimi pasterzami Kościoła w szczególnej więzi, przez którą stanowimy jedno ciało i kolegium”, wypowiedział to zdanie: „W szczególny sposób oddajemy i poświęcamy Tobie ludzi i narody, które najbardziej potrzebują tego oddania i poświęcenia.”

Jan Paweł II dokonała aktu poświęcenia w niedzielę 25 marca przed figurą Matki Bożej Fatimskiej z kaplicy objawieo przewiezionej w tym celu do Rzymu. Do oficjalnie wydrukowanego tekstu dodał spontanicznie zdanie: „Oświed w szczególny sposób narody, wobec których oczekujesz, aby Tobie były poświęcone”.

 

Siostra Łucja zawsze, aż do połowy roku 1989, utrzymywała, że żadne z tych poświęceo nie było „ważne” (rozpatrując to słowo w sensie wypełnienia warunków objawionych Łucji przez Matkę Bożą). Od tego czasu jednak Siostra Łucja uznaje ważnośd poświęcenia dokonanego przez Jana Pawła II w Rzymie w dniu 25 marca 1984.